Piecki. Szkolenie z ekspertami Ministerstwa Sprawiedliwości

fot. archiwum GOPS Piecki

W ramach realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemoc na lata 2019-2023 oraz Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych w 2019 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pieckach odbyły się zajęcia dla młodzieży.W zajęciach z zakresu edukacji prawnej oraz narada szkoleniowa członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie udział wzięli przedstawiciele służb społecznych, służby zdrowia, policji, oświaty i samorządu lokalnego. Spotkania z młodzieżą i szkolenie przeprowadzili sędzia dr Paweł Jaros i sędzia Paweł Kaczor, eksperci z Departamentu Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka Ministerstwa Sprawiedliwości, członkowie Komitetu Lanzarote  – organu traktatowego Europejskiej Komisji, w sprawie ochrony dzieci przed seksualnym wykorzystaniem i krzywdzeniem.

W zajęciach zorganizowanych w GOPS 11 grudnia udział wzięli wytypowani uczniowie wraz z opiekunami ze Szkoły Podstawowej w im. Karola Wojtyły w Pieckach, Szkoły Podstawowej w Nawiadach, a także aktywnie działająca młodzież w Punkcie Wolontariatu „Pomocna Dłoń” przy GOPS, ucząca się w I Liceum Ogólnokształcącym im. Obrońców Westerplatte oraz Zespół Szkół nr 2  im. Władysława Jagiełły w Mrągowie. Młodzież uczestnicząca w spotkaniu otrzymała teczki z materiałami informacyjno-edukacyjnymi: „Już jestem bezpieczna – pomógł mi Fundusz Sprawiedliwości”, „A może hejt i mowa nienawiści – złośliwy komentarz pod zdjęciem?”, „Przemoc nie musi być fizyczna”. Kolejne spotkanie z młodzieżą odbyło się w Szkole Podstawowej w Nawiadach 12 grudnia.

Celem zajęć było przekazanie młodzieży  wiedzy na temat zjawiska i skutków przemocy rówieśniczej i przemocy domowej, zagrożeń w internecie, pojawiającego się stalkingu oraz sposobów radzenia sobie w trudnych sytuacjach wynikających z tego rodzaju przemocy. Zadaniem młodzieży biorącej udział w tym spotkaniu było przekazanie rówieśnikom informacji oraz podzielenie się zdobytą wiedzą podczas np. lekcji wychowawczych.

Resort Sprawiedliwości wykonując polskie zobowiązania międzynarodowe, w tym zalecenia Komisji Europejskiej wynikające z Konwencji Komitetu Lanzarote, przywiązuje dużą wagę do wszelkich działań mających na celu walkę z przemocą, zwłaszcza taką której doświadczają uczniowie i ich rodziny. 12 grudnia w świetlicy GOPS w Pieckach eksperci z Ministerstwa Sprawiedliwości spotkali się z przedstawicieli samorządu lokalnego, z asystentami rodzin i pracownikami socjalnymi GOPS i PCPR, przedstawicielami służby zdrowia, policji, oświaty i samorządu lokalnego, tworzącymi lokalny system pomocy i wsparcia osobom i rodzinom dotkniętym problemem przemocy domowej. Celem spotkania było przedstawienie skutecznych sposobów pracy z młodzieżą w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom i konsekwencjom wypływającym ze stosowania przemocy domowej i rówieśniczej, a także krzywdzenia i niegodziwego traktowania dzieci w celach seksualnych.

Sędziowie podkreślali, że aby skutecznie dotrzeć z informacjami i wiedzą do odbiorców (młodzieży, dorosłych) należy szczególną uwagę poświęcić na sposób w jaki komunikujemy się i nawiązujemy relacje. To bardzo ważne aby przyjąć odpowiednią postawę, skupić się nie tylko na przekazywanej treści ale zwrócić szczególną uwagę na sposób w jaki przekazujemy informację drugiej osobie mając świadomość, że tak samo ważne jest to co chcemy powiedzieć jak i to, w jako sposób mówimy. Ważna jest też nasza postawa, która ma wzbudzać zaufanie. Sędzia dr Paweł Jaros podkreślał również wagę „siły pozytywu” nad „negatywem”, czyli znaczenie pozytywnych wzorców w wychowaniu oraz życzliwego nastawienia współpracujących ze sobą służb i instytucji, bez podważania kompetencji.

Uczestnicy narady otrzymali materiały informacyjno – edukacyjne: „Przemoc w domu – jak zmienić swoją sytuację|, „Co grozi za stosowanie przemocy”, zaświadczenia o udziale w naradzie szkoleniowej oraz zbiór opracowań „Prawa dziecka – dokumenty Organizacji Narodów Zjednoczonych” autorstwa Pawła J. Jarosa i Marka Michalaka. Spotkanie to miało zasięg wojewódzki i było okazją do wymiany doświadczeń. W spotkaniu uczestniczyli zaproszeni goście z innych powiatów.

Narada szkoleniowa w GOPS odbyła się w ramach realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemoc na lata 2019 -2023 oraz realizowanych przez Departament Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka Ministerstwa Sprawiedliwości, zaleceń Komitetu Monitorującego Europejskiej Komisji o ochronie dzieci przed seksualnym wykorzystaniem i krzywdzeniem (Komisja Lanzarote).

Aby skuteczniej realizować gminne zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, GOPS w Pieckach tworzy lokalny system wsparcia oraz nawiązuje ponadgminne partnerstwa. W ramach takiej współpracy z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Piszu 13 grudnia przedstawiciele Departamentem Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka Ministerstwa Sprawiedliwości poprowadzili podobne spotkania z kadrą M-GOPS oraz z uczniami SP w Piszu.

Spotkania i zajęcia odbywały się w ramach organizowanego przez GOPS w Pieckach Tygodnia ochrony ofiar przemocy 7-13 grudnia.

Teresa Nowacka
kierownik GOPS w Pieckach

MASZ CIEKAWĄ INFORMACJĘ, ZROBIŁEŚ ZDJĘCIE ALBO WIDEO?
Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego?
PRZEŚLIJ WIADOMOŚĆ NA: redakcja@nowiny24.net