[OKIEM RADNEGO] Rządowe dofinansowanie budowy obwodnic lokalizowanych w ciągach dróg wojewódzkich

Na XXV Sesję Sejmiku Województwa Warmińsko–Mazurskiego złożyłem interpelację w sprawie przygotowywanych przez Zarząd Województwa projektów na dofinansowanie budowy obwodnic lokalizowanych w ciągach dróg wojewódzkich w powiatach: Bartoszyckim, Elbląskim, Braniewskim i Lidzbarskim, w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Ten mechanizm pomocowy, którego beneficjentem mogą być samorządy województw, wprowadzono w 2021 roku.


Ustawą z 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg (Dz. U. z 2020 r. poz. 1430, z późn. zm.) powołany został nowy mechanizm wsparcia dla jednostek samorządu terytorialnego, realizujących inwestycje na drogach samorządowych. Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg (dawniej Fundusz Dróg Samorządowych) stanowi kompleksowy instrument wsparcia realizacji zadań na drogach zarządzanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Warto podkreślić, że celem Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg jest przyśpieszenie powstawania nowoczesnej i bezpiecznej infrastruktury drogowej na szczeblu lokalnym i regionalnym, stanowiącej ważny element prawidłowego funkcjonowania i rozwoju gospodarki oraz przyczyniającej się do poprawy poziomu życia mieszkańców naszego województwa. Utworzenie Funduszu ma również na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego i parametrów technicznych lokalnej sieci drogowej, a także poprawę oraz zwiększenie atrakcyjności i dostępności terenów inwestycyjnych. Rozwój lokalnej i regionalnej infrastruktury drogowej stanowi przy tym działanie komplementarne do inicjatyw podejmowanych na szczeblu krajowym, przyczyniając się do stworzenia spójnego i zintegrowanego systemu transportowego.

W ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, od 2021 roku można uzyskać dofinansowanie na budowę obwodnic lokalizowanych w ciągach dróg wojewódzkich. Nabór wniosków prowadzi minister właściwy do spraw transportu. Ocena aplikacji następuje na podstawie stan przygotowania zadania obwodnicowego, ze szczególnym uwzględnieniem posiadanych przez wnioskodawcę zezwoleń, pozwoleń i innych decyzji, które są niezbędne do realizacji zadania, oraz ochronę ośrodków życia społeczno-kulturalnego i zapewnienie bezpiecznego dostępu do tych ośrodków, a także wartość natężenia ruchu pojazdów. Dofinansowanie może wynieść do 80% wartości zadania, ale nie więcej niż 100 mln zł. Na ten cel zostało zapewnione dodatkowe finansowanie w wysokości 2 mld złotych.

W odpowiedzi na moją interpelację w sprawie przygotowanych przez Zarząd Województwa projektów na dofinansowanie budowy obwodnic zlokalizowanych w ciągach dróg wojewódzkich w powiatach: bartoszyckim, elbląskim, braniewskim i lidzbarskim w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, Zarząd Województwa poinformował, że obecnie nie opracowuje dokumentacji projektowej budowy obwodnic w ramach Rządowego Funduszu Rozbudowy Dróg. Biorąc powyższe pod uwagę w kolejnych dwóch interpelacjach wskazałem, że celowym wydaje się rozpoczęcie prac projektowych, które doprowadziłyby do złożenia (w kolejnym naborze) przez Samorząd Województwa wniosku o dofinansowanie budowy obwodnicy Braniewa w ciągu dróg wojewódzkich nr 504 i 507 w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Kolejna propozycja dotyczyła wniosku o dofinansowanie budowy małej wschodniej obwodnicy Elbląga, tym bardziej że samorząd miasta posiada opracowaną dokumentację projektową budowy małej wschodniej obwodnicy Elbląga. Przybliżony koszt tej inwestycji wynosi 24 miliony złotych. Obwodnica Wschodnia ma połączyć drogę wojewódzką nr 509 (ul. Łęczycką w Elblągu) z drogą wojewódzką nr 504, czyli ulicą Królewiecką. Niestety propozycje rozpoczęcia przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego prac projektowych i złożenie wniosków w sprawie budowy obwodnicy Braniewa w ciągu dróg wojewódzkich nr 504 i 507 oraz budowy małej wschodniej obwodnicy Elbląga z Rządowego Funduszu Rozbudowy Dróg nie spotkały się z aprobatą Marszałka Województwa.

W odpowiedzi na moje interpelacje wskazano, że po dokonaniu przez Urząd Marszałkowski analizy potrzeb obwodnic miast województwa warmińsko-mazurskiego leżących w ciągu dróg wojewódzkich, do przygotowania dokumentacji projektowej wskazano takie miasta jak: Kętrzyn, Nidzicę i Susz. W grudniu 2020 r. i na początku stycznia 2021 r. zostały podpisane umowy na wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę inwestycji. Planowany termin uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych (zrid) dla wymienionych inwestycji to w większości wrzesień 2022 roku. Szacowany koszt budowy drogi wojewódzkiej stanowiącej obejście miasta Kętrzyn wynosi 126 milionów złotych. Pozostaje tylko nadzieja, że kolejna analiza dotycząca potrzeb obwodnic miast województwa warmińsko-mazurskiego leżących w ciągu dróg wojewódzkich, dokonana przez Urząd Marszałkowski, uwzględni potrzeby w powiatach: bartoszyckim, elbląskim, braniewskim i lidzbarskim.

Dr Marcin Kazimierczuk
Radny Wojewódzki

 

MASZ CIEKAWĄ INFORMACJĘ, ZROBIŁEŚ ZDJĘCIE ALBO WIDEO?
Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego?
PRZEŚLIJ WIADOMOŚĆ NA: redakcja@nowiny24.net

 

Jak zgłosić sprzedaż pojazdu w towarzystwie ubezpieczeniowym?