FELIETON // Szkodliwe uchwały antysmogowe

Gaz to narzędzie w rękach Federacji Rosyjskiej, która jest agresorem na Ukrainie, a zarząd województwa i koalicja PO-PSL w Sejmiku chcą wprowadzić przymus dla mieszkańców naszego regionu będących w zasięgu sieci, by korzystali tylko z gazu jako opału. Jednocześnie Marszałek i Zarząd Województwa, z rządzącej w Sejmiku koalicji PO-PSL, chce wprowadzić na terenie naszego województwa zakaz ogrzewania węglem i drewnem. Na takie projekty uchwał nie ma zgody większości mieszkańców Warmii, Mazur i Powiśla.


Wprowadzanie przepisów przez sejmikową większość stanowiących, że mamy opalać tylko gazem nasze mieszkania i domy sprawi, że wiele osób nie będzie na to zwyczajnie stać. Należy zwrócić uwagę na osoby narażone na ubóstwo energetyczne, pozyskujące opał we własnym zakresie poprzez np. samodzielne gromadzenie drewna i odpowiednie jego sezonowanie. Analizując dane Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska dotyczące jakości powietrza na terenie województwa warmińsko-mazurskiego można stwierdzić, że jest to jedno z najmniej zanieczyszczonych województw na terenie Polski. Jednocześnie jest ono w czołówce najbardziej zalesionych województw. Dlatego też, jako Państwa radny wojewódzki, zgłosiłem na XXXVI Sesję Sejmiku Województwa Warmińsko–Mazurskiego interpelację w sprawie zaprzestania prac dotyczących opracowywania projektów uchwał, o których mowa w art. 96 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska, tzw. uchwał antysmogowych, biorąc pod uwagę bezpieczeństwo energetyczne naszych mieszkańców w kontekście agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainie.

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego, działając na podstawie art. 96 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2021 r. poz. 1973) w związku z przepisami ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247, ze zm.), podał do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do opracowywania projektów uchwał, o których mowa w art. 96 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska oraz o możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu, którego przedmiotem jest opracowanie tych projektów. Na dokumentację przedmiotowej sprawy składają się:

  • projekt uchwały Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego w sprawie wprowadzenia na obszarach miast w województwie warmińsko-mazurskim ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw;
  • projekt uchwały Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego w sprawie wprowadzenia na terenach poza obszarami miast w województwie warmińsko-mazurskim, ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego zakreślił termin do dnia 21 stycznia 2022 roku w którym każdy miał prawo do zapoznania się z projektami przedmiotowych uchwał oraz do składania uwag i wniosków w postępowaniu mającym na celu opracowanie ww. dokumentów. W trakcie konsultacji społecznych wpłynęło kilkaset negatywnych opinii kwestionujących zasadność uchwalania przez Sejmik Województwa Warmińsko-Mazurskiego przedmiotowych uchwał. Zgodnie z ust. 1 art. 96 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2021 r. poz. 1973) Sejmik województwa może, w drodze uchwały, w celu zapobieżenia negatywnemu oddziaływaniu na zdrowie ludzi lub na środowisko, wprowadzić ograniczenia lub zakazy w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw. Podkreślić należy w tym miejscu, że nie ma żadnego ustawowego obowiązku uchwalenia przez Sejmik Województwa Warmińsko-Mazurskiego aktów prawa miejscowego potocznie zwanymi uchwałami antysmogowymi.

Apeluję do Zarządu Województwa z koalicji PO-PSL o zaprzestanie prac nad tzw. uchwałami antysmogowymi w związku z wojną na Ukrainie. Wprowadzają one ograniczenia i zakazy w zakresie instalacji, w których używane są między innymi węgiel i drewno. Projekty tzw. uchwał antysmogowych zakładają głównie używanie gazu i oleju opałowego. Uważam, że takie ograniczenia są zbyt daleko idące ze względu na niepewną sytuację na rynku energetycznym.

Biorąc powyższe pod uwagę wniosłem w ramach interpelacji do Marszałka Województwa o zaprzestanie prac dotyczących opracowywania projektów uchwał, o których mowa w art. 96 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska. Biorąc pod uwagę bezpieczeństwo energetyczne naszych mieszkańców w kontekście agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainie powoduje to bezzasadność procedowania  przedmiotowej sprawy składającej się z :

  • projektu uchwały Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego w sprawie wprowadzenia na obszarach miast w województwie warmińsko-mazurskim ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw;
  • projektu uchwały Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego w sprawie wprowadzenia na terenach poza obszarami miast w województwie warmińsko-mazurskim, ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.

Dr Marcin Kazimierczuk
Radny Województwa Warmińsko-Mazurskiego

MASZ CIEKAWĄ INFORMACJĘ, ZROBIŁEŚ ZDJĘCIE ALBO WIDEO?
Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego?
PRZEŚLIJ WIADOMOŚĆ NA: redakcja@nowiny24.net