FELIETON// Marszałek zmieni szkodliwe uchwały antysmogowe

Jest nadzieja na poprawę szkodliwych uchwał antysmogowych. Pierwotnie koalicja PO-PSL w Sejmiku chciała wprowadzić przymus dla mieszkańców naszego regionu będących w zasięgu sieci, by korzystali tylko z gazu jako opału. Na takie projekty uchwał nie było zgody większości mieszkańców Warmii, Mazur i Powiśla.Marszałek Województwa odpowiadając na moją interpelację z dnia 15 marca 2022 r., w sprawie zaprzestania prac nad opracowywaniem dotychczasowych projektów tak zwanych uchwał antysmogowych, o których mowa w art. 96 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2021 r. poz. 1973, ze zm.), poinformował, że Zarząd Województwa jako organ wykonawczy samorządu stale pracuje nad wieloma ważnymi dla regionu zagadnieniami. Zaznaczył jednocześnie, że wstępne projekty tzw. uchwał antysmogowych, dotyczących województwa warmińsko-mazurskiego, są na etapie roboczym i będą podlegały modyfikacjom pokonsultacyjnym, w celu dostosowania ich zapisów do panujących warunków geopolitycznych, społecznych i gospodarczych, tak aby były zgodne z możliwościami finansowymi mieszkańców województwa, nie pogłębiały zjawiska ubóstwa energetycznego oraz nie obniżały poziomu życia mieszkańców Warmii i Mazur, przy jednoczesnym osiągnięciu zakładanych efektów ekologicznych.

Taka wstępna odpowiedź Marszałka Województwa wychodzi naprzeciw oczekiwaniom zdecydowanej większości mieszkańców regionu Warmii, Mazur i Powiśla. Pierwotnie sejmikowa większość z koalicji PO-PSL chciała wprowadzić przepisy stanowiące obowiązek opalania tylko gazem naszych mieszkań i domów. Jednocześnie wprowadzić one miały ograniczenia i zakazy w zakresie instalacji, w których używane są między innymi węgiel i drewno. Sprawiłoby to, że wiele osób nie byłoby na to zwyczajnie stać. W tym przypadku należy zwrócić szczególną uwagę na osoby narażone na ubóstwo energetyczne, pozyskujące opał we własnym zakresie poprzez np. samodzielne gromadzenie drewna i odpowiednie jego sezonowanie. Pamiętać należy również, że gaz to narzędzie w rękach Federacji Rosyjskiej, która jest agresorem na Ukrainie.

Analizując dane Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska dotyczące jakości powietrza na terenie województwa warmińsko-mazurskiego można stwierdzić, że jest to jedno z najmniej zanieczyszczonych województw na terenie Polski. Jednocześnie jest ono w czołówce najbardziej zalesionych województw. Dlatego też, jako Państwa radny wojewódzki, zgłosiłem na XXXVI Sesję Sejmiku Województwa Warmińsko–Mazurskiego interpelację w sprawie zaprzestania prac dotyczących opracowywania dotychczasowych projektów uchwał, o których mowa w art. 96 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska, tzw. uchwał antysmogowych, biorąc pod uwagę bezpieczeństwo energetyczne naszych mieszkańców w kontekście agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainie.

Marszałek Województwa w swojej odpowiedzi na interpelację wspomniał, że w celu poznania stanowiska społeczeństwa oraz samorządów szczebla gminnego i powiatowego dotyczącego wstępnych projektów ww. uchwał, w terminie od 22 grudnia 2021 r. do 21 stycznia 2022 r. przeprowadzono konsultacje społeczne oraz poddano przedmiotowe wstępne projekty uchwał opiniowaniu przez właściwe organy. Po analizie i weryfikacji uwag i wniosków z konsultacji i opiniowania, uwzględnieniu ich zasadności, a także mając na uwadze rosnące ceny nośników energii i aktualną niekorzystną sytuację międzynarodową spowodowaną zbrojną agresją Federacji Rosyjskiej w Ukrainie, zostaną podjęte przez Zarząd Województwa decyzje odnośnie ostatecznego kształtu tzw. uchwał antysmogowych.

Przypomnieć należy, że w trakcie wspomnianych konsultacji społecznych wpłynęło kil-kaset negatywnych opinii kwestionujących zasadność uchwalania przez Sejmik Województwa Warmińsko-Mazurskiego przedmiotowych uchwał. Zgodnie z ust. 1 art. 96 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2021 r. poz. 1973) Sejmik województwa może, w drodze uchwały, w celu zapobieżenia negatywnemu oddziaływaniu na zdrowie ludzi lub na środowisko, wprowadzić ograniczenia lub zakazy w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.

Podkreślić należy w tym miejscu, że nie ma żadnego ustawowego obowiązku uchwalenia przez Sejmik Województwa Warmińsko-Mazurskiego tak rygorystycznych w swych przepisach aktów prawa miejscowego potocznie zwanych uchwałami antysmogowymi składającymi się z:
• projektu uchwały Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego w sprawie wprowadzenia na obszarach miast w województwie warmińsko-mazurskim ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw;
• projektu uchwały Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego w sprawie wprowadzenia na terenach poza obszarami miast w województwie warmińsko-mazurskim, ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.

Dr Marcin Kazimierczuk
Radny Województwa Warmińsko-Mazurskiego

 

MASZ CIEKAWĄ INFORMACJĘ, ZROBIŁEŚ ZDJĘCIE ALBO WIDEO?
Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego?
PRZEŚLIJ WIADOMOŚĆ NA: redakcja@nowiny24.net

Nie odnaleziono wydarzeń!